Egzaminy Czeladnicze

kansai-university-84363

 

ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO

Część ustna

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Część pisemna

 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożar.
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

 

Dokształcanie w formie pozaszkolnej

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 • 1 zdjęcie 37x52mm
 • opłata egzaminacyjna
 • potwierdzenie uzyskania umiejętności zawodowych w zawodzie, w którym osoba chce zdawać egzamin w formie pozaszkolnej
 • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej albo ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Staż pracy

 • 1 zdjęcie 37x52mm
 • opłata egzaminacyjna
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej 2-letnim lub 3-letnim stażu pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin (odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub jeśli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego staż pracy musi być odpowiedni do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

 

Szkoła ponadgimnazjalna w zawodzie

 • 1 zdjęcie 37x52mm
 • opłata egzaminacyjna
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku zawiązanym z zawodem, w którym osoba zdaje egzamin

 

Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu

 • 1 zdjęcie 37x52mm
 • opłata
 • świadectwo (dyplom) potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej półrocznym stażu pracy w zawodzie po uzyskaniu tytułu zawodowego, w którym osoba zdaje egzamin.